تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

رقابت شرکت های اروپایی و آسیایی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران

علیمراد تصریح کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی به عوامل خارجی و داخلی بستگی داردکه برآیند این عوامل موجب حضور پایدارسرمایه گذار خارجی خواهدبود. مدیرسرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی درمورد وضعیت فعلی شرکت‌هایی که باشرکت ملی صنایع پتروشیمی تفاهمنامه همکاری امضاکرده‌اندگفت: مرحله اول مطالعات اولیه با شرکت شل به پایان رسیده است و در آینده نزدیک با یک برنامه ریزی زمانی دقیق وارد فاز اصلی بررسی اقتصادی/ فنی برای سرمایه‌گذاری خواهیم شد.

محصول پیشنهادی: مخزن آب شرب

با دو شرکت اروپایی دیگر نیز بر اساس آخرین مذاکره های انجام شده حداکثر تلاش را با هماهنگی بخش خصوصی داخلی خواهیم کرد تا طی دوماه آینده گامی دیگر برای نزدیک شدن به سرمایه‌گذاری قطعی آنها در ایران برداریم.شرکت‌های چینی بسیار فعال شده اند و در حال مذاکره ابتدائی برای سرمایه گذاری مستقیم ۸-۱۱میلیارددلاری حسب تقاضای آنها درصنعت نفت و پتروشیمی هستیم. وی افزود: همچنین شرکت های ژاپنی بامشارکت یک شرکت آلمانی درحال مذاکره برای سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت ‌ویوتیلیتی هستند .

دیدگاهتان را بنویسید