تلفن دفتر مرکزی: 02144787172

بیشترین تاخیر پروازهای تیرماه به نام شرکت‌های هواپیمایی آتا‌ و نفت‌ ثبت شد

به گزارش خبرنگار اقتصای خبرگزاری فارس، در تیر‌ماه امسال ۱۶ شرکت هواپیمایی در فرودگاه مهر‌آباد پرواز انجام دادند که در این میان بیشترین پرواز توسط شرکت هواپیمایی آسمان با ۹۷۳ سورتی‌ و کمترین پرواز توسط شرکت هواپیمایی پویاایر با ۴ سورتی، انجام شد.

‌در تیر‌ماه امسال شرکت هواپیمایی آتا بیشترین تأخیرات پروازی را ثبت کرد و ۶۱ درصد پروازهای این شرکت با تأخیر انجام شد، پس از آن شرکت هواپیمایی نفت با انجام ۶۰ درصد پروازها با تأخیر، در رتبه بعدی قرار گرفت همچنین شرکت هواپیمایی معراج با‌ ۲۴ درصد پرواز‌ تأخیردار،‌ کمترین میزان تأخیر پروازی مهرآباد در تیرماه را ثبت کرد.

تیرماه امسال پویا‌ایر‌ چهار پرواز از مهر‌آباد انجام داد که دو پرواز به موقع و دو پرواز با تأخیر انجام شد.

از ۵۲ پروازی که اترک‌ایر تیر ماه امسال در مهرآباد انجام داد ۳۲ پرواز به موقع و ۲۰ پرواز معادل ۳۸ درصد با تأخیر انجام شد.

معراج‌ایر در ماه مذکور ۹۳ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که ۷۱ پرواز به موقع و ۲۲ پرواز معادل ۲۴ درصد با تأخیر انجام شد.

ساها‌ایر تیر ماه امسال ۶۴ پرواز از مهر‌آباد انجام داد که ۴۱ پرواز به موقع و ۲۳ پرواز معادل ۳۶ درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت سپهران در ماه مذکور ۱۶۳ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که ۱۰۲ پرواز به موقع و ۶۱ پرواز معادل ۳۷ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۲۰۳ پروازی که ایر‌تور تیر ماه امسال در مهر‌آباد انجام داد ۱۲۰ پرواز به موقع و ۸۳ پرواز معادل ۴۱ درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت هواپیمایی نفت ۱۵۹ پرواز تیر ماه امسال در مهر‌آباد انجام داد که ۶۴ پرواز به موقع و ۹۵ پرواز معادل ۶۰ درصد با تأخیر انجام شد.

قشم‌ایر ۴۲۲ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که ۲۵۹ پرواز به موقع و ۱۶۳ پرواز معادل ۳۹ درصد با تأخیر انجام شد.

کیش‌ایر تیر ماه امسال ۴۴۳ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که ۲۷۱ پرواز به موقع و ۱۷۲ پرواز معادل ۳۹ درصد با تأخیر انجام شد.

تابان در ماه مذکور ۴۲۰ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که ۱۷۸ پرواز به موقع و ۲۴۲ پرواز معادل ۵۸ درصد با تأخیر انجام شد.

زاگرس ۵۲۵ پرواز تیر ماه امسال در مهر‌‌آباد انجام داد که ۲۷۰ پرواز به موقع و ۲۵۵ پرواز معادل ۴۹ درصد با تأخیر انجام شد.

کاسپین در ماه مذکور ۴۹۰ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که ۲۲۰ پرواز به موقع و ۲۷۰ پرواز معادل ۵۵ درصد با تأخیر انجام شد.

ماهان تیر ماه امسال ۷۹۹ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که ۵۰۹ پرواز به موقع و ۲۹۰ پرواز معادل ۳۶ درصد با تأخیر انجام شد.

آتاایر در ماه مذکور ۵۸۱ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که ۲۲۴ پرواز به موقع و ۳۴۷ درصد معادل ۶۱ درصد با تأخیر انجام شد.

از ۷۲۱ پروازی که ایران‌ایر تیر ماه امسال در مهر‌آباد انجام داد ۳۷۳ پرواز به موقع و ۳۴۸ پرواز معادل ۴۸ درصد با تأخیر انجام شد.

شرکت آسمان تیر ماه امسال ۹۷۳ پرواز در مهر‌آباد انجام داد که از این میزان ۴۲۷ پرواز به موقع و ۵۴۶ پرواز معادل ۵۶ درصد با تأخیر انجام شد.

طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری آمار تأخیرات پروازی شامل همه عوامل منشأ تأخیر از جمله تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و غیره است.

دیدگاهتان را بنویسید